NBVN & Overheid

College der Geneesheren voor het behandelingscentrum voor chronische nierinsufficiëntie

Algemeen

Sinds 1999 werden in diverse domeinen van de ziekenhuisactiviteit Colleges van geneesheren opgericht, met als doelstelling de kwaliteit in hun respectieve vakgebied te bevorderen door:

  • kwaliteitsindicatoren en evaluatiecriteria inzake goede medische praktijk consensueel te bepalen
  • een geïnformatiseerd registratiemodel en een typeverslag uit te werken
  • eventueel bezoeken af te leggen en controles van de geregistreerde gegevens uit te voeren
  • een nationaal jaarverslag op te stellen voor de werkgroep ad hoc van de multipartite-structuur
  • feedback te geven voor de betrokken ziekenhuizen en artsen

De benoeming van de leden van de colleges steunde over het algemeen op het advies van de wetenschappelijke verenigingen van de respectieve disciplines. Dit wettigde hen in principe, zowel op wetenschappelijk als op corporatief vlak, en plaatste hen statutair in een bevoorrechte positie om een partnerschap aan te gaan met de overheden en het terrein.

Specifiek

De taak van het College bestaat erin het kwaliteitsniveau in haar vakgebied vast te leggen en meer bepaald de externe evaluatie in alle domeinen van verzorging van chronische nierinsufficiëntie te organiseren.

Het College steunt haar activiteit op de gegevens van een nagenoeg exhaustieve registratie van de werking van de centra, die reeds gebeurde vóór haar oprichting. Het wordt gevormd op basis van de “peer reviews” van de Nederlandstalige (NBVN) en de Franstalige vereniging (GNFB) van Belgische nefrologen. Het college onderhoudt een gestructureerde samenwerking met ORPADT voor het paramedische luik.

/sites/default/files/uploads/arrete_college_19990215.docx

 

Erkenningscommissie

 

Begeleidingscommissie Zorgtrajecten

Wim Van Biesen of Jan Donck zetelen in het Begeleidingscomité zorgtrajecten (is gemeenschappelijk nefro-diabetes), Wim Lemahieu is daar ook al ter vervanging naartoe geweest.

Francis Verbeke of Simon Van Hooland werden naar de Werkgroep Medische Gegevens (Achil) afgevaardigd.

 

Voor de NBVN registratieverantwoordelijken, klik hier voor een directe verbinding met

   

Onze sponsors

Klik hier voor een overzicht van de NBVN sponsors.